← អំពីកម្មវិធី
កម្មវិធី​ត្រីវិស័យ

គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៩ ដល់​ថ្នាក់​ទី១២ អាច​ធ្វើ​ការ​ស្វែងយល់​អំពី​ខ្លួន​ឯង ដោយ​ធ្វើ​ការ​តេស្ត​ជា​មួយ​នឹង​កម្មវិធី ដើម្បី​អាច​អោយ​គាត់​ស្គាល់​ពី​ជំនាញ​ទន់ និង​ជំនាញ​រឹង​ និង​កំណត់​គោលដៅ​របស់​ខ្លួន សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​នា​ពេល​អនាគត។

បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៀត​កម្មវិធី​ត្រីវិស័យ បាន​បញ្ចូល​នៅ​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​ជា​មួយ​នឹង​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ ពត័មាន​ជំនាញ​ដែល​យើង​ត្រូវ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ក៏​ដូច​ជាព័ត៌មាន​អំពី​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ ដោយ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​សាលា​ដែល​យើងអាច​សិក្សា​បាន។

សហការផលិតដោយ

Moeys Kape

អភិវឌ្ឍន៍ដោយ

Ilab

គាំទ្រថវិកាពី

Usaid Di Spider